Regulamin Portalu dog.net.pl

 

I. Definicje

Portal dog.net.pl jest własnością firmy DOG-NET z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Rodziny Oswaldów 2/2, NIP 627 234 80 51

Regulamin – zbiór wszystkich postanowień i zasad obowiązujących dla każdego z Użytkowników,  stanowiący umowę miedzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem w kwestii korzystania z Portalu. Użytkownik chcąc korzystać z Portalu musi niniejszy Regulamin zaakceptować w całości. Właściciel Portalu umożliwia bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez Użytkownika w każdym czasie na trwałym nośniku.

Portal – środowisko i treści umieszczone pod adresem internetowym www.dog.net.pl, stanowiący własność Firmy Dog-net, zawierający elementy społecznościowe, umożliwiające Użytkownikom wymianę informacji, nawiązywanie kontaktów, zamieszczanie komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, dodawanie ogłoszeń i zdjęć oraz firm do katalogu. Za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z tematyką Portalu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje Portal. Na zasadach określonych w Regulaminie za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą z Portalu w ograniczonym zakresie, która nie dokonała procesu rejestracji.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona w ramach Portalu, polegająca na wysyłaniu przez Właściciela Portalu na adres e-mail Użytkownika wskazany w procesie Rejestracji, wiadomości o charakterze informacyjnym oraz Informacji Handlowych Właściciela Portalu lub jego partnerów.

Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika w uzgodnieniu i po akceptacji właściciela Portalu, takie jak tekst, zdjęcia czy filmy.

Treści – wszelkie wypowiedzi, komentarze, opinie, oceny, ogłoszenia, zdjęcia i inne materiały zamieszczane na stronach Portalu przez Użytkownika akceptowane w niniejszym Regulaminie.

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Zakres Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia oraz korzystania z Portalu i usługi Newsletter.

2. Warunkiem korzystania z Portalu oraz Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu

3. Rejestracja na stronie Portalu przez Użytkownika oraz subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja w Portalu oraz subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

III. Zasady zamieszczania Treści i Relacji na Portalu

1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jednego konta na Portalu www.dog.net.pl

3. Warunkiem zamieszcza Treści (ogłoszeń, komentarzy, zdjęć itp.) oraz Relacji w Portalu jest dokonanie rejestracji na stronie Portalu w celu założenia konta Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie przez www.dog.net.pl. wszystkich zamieszczonych Treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych na Portalu Treści i Relacji nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub prawa do korzystania z tych Treści (licencja), a także oświadcza, że w przypadku umieszczenia Treści lub Relacji przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich (np. wykorzystanie wizerunku), uzyskał wcześniej stosowną zgodę tych osób.

5. Za zamieszczanie jakichkolwiek Treści i Relacji na Portalu Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że Właściciel Portalu wraz z Użytkownikiem podpisze stosowną umowę regulującą odrębnie zasady współpracy i wynagrodzenia.

6. Nie dopuszcza się zamieszczania wypowiedzi na forum, zdjęć, komentarzy, Relacji czy ogłoszeń na Portalu, które nie są tematycznie związane z Portalem, danych osobowych i teleadresowych osób trzecich, bez posiadania pisemnej zgody tych osób, a także Informacji Handlowych.

7. Ponadto nie dopuszcza się zamieszania Treści i Relacji, które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw.

8. Aby poszerzyć informacje zawarte na Portalu, Właściciel Portalu może zamieszczać i publikować nadesłane artykuły, teksty, zdjęcia, filmy oraz inne materiały opracowane i podpisane przez Użytkowników. Powyższe materiały będą mogły zostać opublikowane po:

– przesłaniu przez Użytkownika w/w materiałów na adres email Właściciela Portalu i uprzedniej ich akceptacji oraz

– udzieleniu mailowo (pisemnie) zgody autora na publikacje na stronie Portalu i stronie będącej funpagem Portalu.

9. Informacje zawarte w wykazie usług dodawane mogą być we właściwych kategoriach, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, przez zarejestrowanych Użytkowników będących właścicielami tych usług lub przez Właściciela Portalu, jeżeli informacje te zostały udostępnione Właścicielowi Portalu drogą mailową wraz ze zgodą na ich publikację.

10. Dodanie wpisu do wykazu usług jest bezpłatne. Właściciel Portalu umożliwia jednak odpłatne wyróżnienie wpisu za zgodą i na warunkach uzgodnionych z Właścicielem Portalu.

IV. Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter świadczona jest przez Właściciela Portalu. Nadawcą wiadomości e-mail wysyłanych w ramach Usługi Newsletter może być sam Właściciel Portalu, jak również inne podmioty świadczące na rzecz lub w imieniu Właściciela Portalu usługę wysyłki wiadomości elektronicznych

2. Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, posiadania zainstalowanej na tym urządzeniu, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

3. Usługa Newsletter obejmuje między innymi przesyłanie Użytkownikom wiadomości o aktualnościach na Portalu, wydarzeniach, Informacji Handlowych i wiadomości o działalności samego Właściciela Portalu jak i jego partnerów, na podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji adres e-mail.

4. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U.2007.1219 t.j)

5. Bezpłatna Rejestracja na Portalu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Newsletter

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Właściciela Portalu oraz innych Użytkowników za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych Danych Osobowych i zobowiązany jest uaktualniać na bieżąco podane Dane Osobowe.

7. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z Usługi Newsletter, przy wykorzystaniu opcji rezygnacji dostępnej w informacji mailowej lub wysyłając rezygnację do Właściciela Portalu na wskazany do kontaktu adres e-mail.

V. Portal dog-net.pl – odpowiedzialność, prawa i obowiązki

1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
– zamieszczane przez Użytkowników Treści, Relacje, artykuły i dodawane linki;
– naruszenia prawa przez Użytkownika (w tym praw autorskich, prawa własności intelektualnej, praw do znaku towarowego, patentu, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Treści lub Relacji na Portalu;
– ujawnienie Treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy, a które zostały dobrowolnie ujawnione na Portalu przez Użytkowników.

2. Odpowiedzialność Użytkownika:
– Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych Danych Osobowych.
– Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za umieszczane lub proponowane do umieszczenia przez siebie Treści, Relacje i artykuły na Portalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania praw wynikających min. z prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, praw do znaku towarowego, prawa patentowego, praw do wizerunku i innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo usuwania Treści i Relacji, także bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, jeżeli są one niezgodne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, naruszają przepisy prawa, normy moralne, są wulgarne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy.

4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi lub usunięcia jego konta w sytuacji gdy:
– Użytkownik podał nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne Dane Osobowe.
– Użytkownik użył oprogramowania lub podjął inne czynności, mogące zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu lub korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub Właściciela Portalu
– Użytkownik zamieścił Treści, które nie są tematycznie związane z Portalem lub będące promowaniem swojej lub innej działalności gospodarczej bez uzgodnienia z Właścicielem Portalu
– W inny sposób naruszył zapisy niniejszego Regulaminu

5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do emisji swoich treści reklamowych na stronie Portalu, a także zamieszczenia i emisji materiałów reklamowych innych Użytkowników, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą za zgodą i na warunkach uzgodnionych z Właścicielem Portalu.

6. Właściciel Portalu bez uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych zgód ma prawo do:
– zmiany Regulaminu w każdym czasie przy jednoczesnym zapewnieniu Użytkownikowi prawa do niezaakceptowania zmiany poprzez możliwość usunięcia konta Użytkownika;
– zaprzestania świadczenia usług Portalu w każdym czasie i zakresie oraz przeniesienia praw do Portalu;
– udostępniania w sposób nieograniczony na stronie będącej funpagem Portalu zamieszczanych przez Użytkowników Treści;
– korygowania, skracania i redagowania wszystkich Treści, Relacji i artykułów aby dostosować je do wymogów Portalu;
– wysyłania w części lub całości Treści, Relacji oraz artykułów dodawanych przez Użytkowników jako elementów newslettera

7. Właściciel Portalu ma obowiązek usunięcia konta na żądanie Użytkownika

8. Właściciel Portalu dodatkowo zastrzega, że stosowany na stronie www układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, filmy, teksty oraz inne materiały, nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Właściciela Portalu i są prawnie chronione.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Portalu ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Portalu w celach administracyjnych i statystycznych, a także marketingowych, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody podczas zapisu do usługi Newsletter. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez DOG-NET swoich danych osobowych, zgodnie z RODO (GDPR) – Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Zasady przetwarzania przez Właściciela Portalu Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Portalu oraz Usługi Newsletter, określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie pytania uwagi i reklamacje dotyczące działania Portalu www.dog.net.pl prosimy kierować na adres email: kontakt@dog.net.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na Portalu www.dog.net.pl