Regulamin Zabawy Terenowej ŚLADAMI SZNUPIEGO

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Zabawy jest DOG-NET, ul. Rodz. Oswaldów 2/2, 41-500 Chorzów, NIP 6272348051

II. TERMIN i LOKALIZACJA

1. Zabawa odbywać się będzie w okresie od 20 lipca 2019 do 9 sierpnia roku na terenie Parku Śląskiego.
Każdy Uczestnik, który zgłosi się do zabawy w okresie jej trwania, pokonuje trasę  we własnym zakresie na podstawie otrzymanych materiałów, w dowolnie wybranym przez siebie dniu i godzinie, zaliczając kolejne punkty oznaczone na mapie.
2. Na trasie zabawy oznaczonych zostało 12 punktów, do których uczestnik musi dotrzeć i wykonać zadanie wskazane na Karcie Gry. Aby zaliczyć zabawę każdy uczestnik/drużyna musi dotrzeć do wszystkich 12 punktów i poprawnie wykonać zadania.
3. Kategorie:
Każdy uczestnik może zgłosić się w jednej z 4 kategorii:
SAMOTNE WILKI (1 osoba + pies)
DUET + (2 osoby z przynajmniej jednym psem)
– STADO MIESZANE (2-4 osoby z minimum dwoma psami)
GRUPA FAMILIJNA (minimum 1 osoba dorosła z minimum jednym dzieckiem i co najmniej jednym psem)

III. WARUNKI UDZIAŁU i ZAPISY

1. Uczestnictwo w Zabawie Śladami Sznupiego jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Warunkiem udziału w Zabawie jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: info@dog-net.pl.

Jako potwierdzenie każdy Uczestnik otrzyma: Kartę Gry, opis punktów do zaliczenia, Mapkę Trasy do samodzielnego wydruku oraz zaproszenie do rywalizacji w aplikacji Endomondo.

3. Wymagane i niezbędne wyposażenie na trasie:

– Karta Gry

– opis Punktów do zaliczenia

– Mapka Trasy

– Naładowany telefon z dostępem do aplikacji Endomondo

– Woda i miska dla psa

– Książeczka zdrowia psa z aktualnymi obowiązkowymi szczepieniami

4. Zabawa odbywa się pieszo w formie spaceru, marszu lub truchtu/biegu. Nie dopuszcza się korzystania ze sprzętów sportowych takich jak rowery, rolki/wrotki, hulajnogi etc.

5. W zabawie mogą brać udział osoby:

a) pełnoletnie (ukończone 18 lat ),

b) osoby, które nie ukończyły 18 lat, pod warunkiem przesłania drogą mailową podpisanego skanu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o udziale dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

c) osoby (dzieci) poniżej 16 roku życia, z zastrzeżeniem, że mogą one startować wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych biorących udział w zabawie w kategorii Grupy Familijnej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia informacji na temat wieku Uczestnika i/lub niedopełnienia któregokolwiek z opisanych w pkt 5. obowiązków.

6. W zabawie mogą brać udział wyłącznie osoby nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Zabawie, a każdy Uczestnik winien dostosować tempo przejścia trasy do własnej kondycji oraz do możliwości fizycznych swojego psa.

7. Każdy Uczestnik zabawy bierze w niej udział świadomie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za Uczestników niepełnoletnich spoczywa na ich rodzicach lub prawnych opiekunach.

8. Każdy Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody na osobie/rzeczy wyrządzone przez siebie, swojego psa lub osoby pozostające pod jego opieką  (odpowiedzialność cywilna).

9. Każdy opiekun ma obowiązek do stosowania przepisów porządkowych i regulaminu Parku oraz sprzątać po swoim psie.

10. Podczas zabawy każdy pies prowadzony jest obowiązkowo na smyczy, na zwykłej obroży lub w szelkach.

11. W zabawie mogą wziąć udział psy zdrowe, bez przeciwwskazań medycznych do przejścia trasy.  Zabronione jest zmuszania psa do nadmiernego wysiłku oraz jakiegokolwiek działania na jego szkodę. W przypadku psów poniżej 1 roku życia lub seniorów powyżej 8 roku życia zaleca się wcześniejszą konsultację z lekarzem weterynarii. Odpowiedzialność za stan zdrowia psa spoczywa wyłącznie na opiekunie.

12. Uczestnik przesyłając drogą mailową zgłoszenie udziału wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, adres-e-mail) oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.

13. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym akceptację wszystkich powyższych postanowień oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Organizator przewiduje nagrody dla Uczestników.

2. Każdy Uczestnik po przejściu Trasy zabawy zobowiązany jest do niezwłocznego (tj maksymalnie w ciągu 24 godzin) przesłania zwrotnie na adres e-mail Organizatora:

– kompletnie wypełnionej Karty Gry,

– zdjęć wymaganych na wskazanych stacjach (łącznie 5 sztuk)

– zapisanej trasy endomondo z widoczną datą przebycia trasy oraz jej czasem (może być w formie zrzutu ekranu/zdjęcia/print screena)

3. Po każdym zakończonym tygodniu zabawy Organizator wyłoni najlepszych Uczestników na podstawie kryteriów:

– kryterium główne: poprawność i kompletność wykonania wszystkich zadań na trasie na podstawie przesłanej wypełnionej Karty Gry wraz ze zdjęciami.

– kryterium dodatkowe: czas przebycia trasy. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony na podstawie zapamiętaj trasy w aplikacji Endomondo począwszy od punktu STARTOWEGO do METY.

4. Organizator każdego tygodnia nagradza uczestników na podstawie uzyskanych zwrotnie wypełnionych materiałów. Uczestnik, który nie prześle ich w terminie traci możliwość przyznania nagród.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie aplikacji lub sprzętu używanego do rejestracji trasy.

6. Ogłoszenie zwycięzców następować będzie cotygodniowo na facebooku, po każdym zakończonym tygodniu zabawy:

Tydzień 1 – 20.07. – 26.07. (wyniki ogłoszone w niedzielę 28.07) na podstawie wypełnionych materiałów przesłanych do 27.07.

Tydzień 2 – 27.07. – 02.08. (wyniki ogłoszone w niedzielę 04.08) na podstawie wypełnionych materiałów przesłanych do 03.08.

Tydzień 3 – 03.08. – 09.08. (wyniki ogłoszone w niedzielę 11.08) na podstawie wypełnionych materiałów przesłanych do 10.08.

Zwycięzcom każdego tygodnia Organizator prześle informację również droga mailową.

7. W każdym tygodniu Organizator wyłoni:

a) Maksymalnie do 7 Uczestników, którzy wykonają poprawnie wszystkie zadania oraz jednocześnie przejdą trasę w najkrótszym czasie.

b) Maksymalnie do 4 Uczestników, którzy prześlą najciekawsze zdjęcie z METY (zadanie nr 12).

Organizator wybierze zdjęcia na podstawie subiektywnej oceny kierując się jego jakością oraz pomysłowością Uczestnika przy wykonywaniu zdjęcia.

Powyższe kryteria nie wykluczają się, co oznacza, ze jeden Uczestnik (drużyna) może zostać nagrodzony zarówno za przebycie Trasy jak i za zdjęcie.

8. W przypadku liczby Uczestników mniejszej niż przewidywana pula nagród dla danego tygodnia, Organizator nagrodzi tylu Uczestników, ilu wzięło udział w zabawie w danym tygodniu.

9. W przypadku braku prawidłowo i kompletnie wypełnionych Kart Gry, Organizator nagrodzi Uczestników, którzy wykonali poprawnie najwięcej zadań i przebyli trasę w najkrótszym czasie. W przypadku sporów, ostateczna decyzja dotycząca wyłaniania nagradzanych Uczestników oraz zasadności przyznania nagród należy do Organizatora.

10. Odbiór nagród możliwy będzie osobiście w trzech terminach, w dniach dniach: 04.08.19; 11.08.19; 18.08.19 w Chorzowie przy ul. Gwareckiej 4 w godzinach 11.00 -13.00 . Przed odbiorem nagrody Uczestnik zobowiązany jest okazać Organizatorowi wypełniony oryginał swojej Karty Gry.

11. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny ani wysyłania nagród na adres domowy.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Zabawy

2. W związku z przeprowadzeniem Zabawy zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, wiek oraz adres e-mail.

3. Uczestnik biorąc udział w Zabawie jednocześnie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do jej realizacji oraz koniecznych do nawiązania kontaktu z uczestnikiem oraz odbioru nagrody.

4. Administrator, o którym mowa w pkt. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Zabawie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnicy mają prawo poprawiania swoich danych i żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego i prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.

6. Przesłanie zgłoszenia Udziału w Zabawie równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach zrobionych na trasie w celach promocji przyszłych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani cywilnej za rzeczy i przedmioty osobiste zgubione na trasie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz zmiany sposobu przyznawania nagród jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające taką zmianę.

3. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Portal Facebook, ani z nim związana.
Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Zabawy. Wszelkie pytania i roszczenia związane z Zabawą należy kierować wyłącznie do Organizatora.

4. Regulamin Zabawy dostępny jest przez cały okres jej  trwania w wydarzeniu.

5. Wszelkie informacje na temat Zabawy można uzyskać pisząc na adres: info@dog-net.pl

6. Organizator  zastrzegaj sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu oraz jego interpretacji.