Wzór umowy adopcyjnej

Umowa adopcyjna psa  WZÓR

 

UMOWA ADOPCYJNA PSA

 

Zawarta w dniu: …………………………………
pomiędzy:
Dane schroniska/organizacji
a osobą adoptującą: .
Dane osoby zwanej dalej „Adoptującym”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
seria i numer dowodu osobistego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon kontaktowy, adres e-mail

 

Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu: ………………………………………………………………….

Wiek: ………………………………………………
Płeć: ………………………………………………..
Rasa/typ: ………………………………………….
Umaszczenie: ……………………………………
Znaki szczególne: ……………………………….
Kastrowany / sterylizowana: ……………….

 

Warunki umowy:

Adoptujący zobowiązuje się  do:

  1. zarejestrowania psa we właściwym urzędzie
  2. zapewnienia psu starannej opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz przeprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie, szczepień ochronnych oraz odrobaczania;
  3. zapewnienia psu wyżywienia, wody oraz schronienia,
  4. zapewnienia wystarczającej ilość spacerów i wybiegu,
  5. nie trzymania psa na łańcuchu ani w zamkniętym boksie,
  6. traktowania psa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
  7. powiadomienia schroniska/organizacji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,
  8. wykonania na koszt Schroniska u wskazanego lekarza weterynarii, zabiegu sterylizacji/kastracji w przeciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy adopcyjnej, w sytuacji gdy zwierzę nie zostało poddane zabiegowi sterylizacji przed adopcją
  9. ponadto Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać psa, jest zobowiązany oddać psa do schroniska/organizacji, z której go adoptował.

 

Schronisko/organizacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli, w jakich warunkach pies przebywa (wizyty u Adoptującego).
W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania psa, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku niewłaściwego traktowania psa grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 tj.).

 

 

podpis osoby oddającej psa:                                                                          podpis osoby adoptującej psa:
………………………………………..…                                                                            ………………………………………………

 

 

 

 

(*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.